CuoiCung

CUỐI CNG

Ta l đồ zui chơi Ziao Chỉ khốn nạn ny thi ?

Bằng chữ nghĩa mun đời kiu hnh

Văn l người m hỡi bạn đời Ziao Chỉ ơi

Gi phả nghn năm đo mn Văn Miếu

Người gii người thờ rạc người mun kiếp !

 

Ai dm viết  mnh, ai biết hnh  văn ?

 

i mỹ từ nhỏ nhoi nhem nhuốc

Vắt nỗi đau đời xoa nắn nỗi khổ ring

Khng cht tnh

Đo t nghĩa

Chưa sơ người

Chỉ hận th đố kỵ

Gian dối chnh mnh thi

Đeo cht hư danh thuần Ziao Chỉ

lm người

 

i tiền sử

ở chnh ta

 

chn thay

chữ nghĩa hm nay

Ta

 

thi

ta gnh hết

trả lại rừng gi biển cả

nh nhem tiếng

th

rn

thc

phọt

đo ra lời

01-2006

 

một đời qua

mun lời tới

ta lại đi

tm người

ta

04-2006