DemDong

đm đng

lc

khng gian

lạnh ngắt

thời gian

im lặng

tnh người

khng

như

c

h h...