Du

 

tặng ămvc

 

d

người đời

bạc bẽo

ta vẫn tin yu

bạn

ai người

vẫn muốn cng ta

lm người

trong đời cn lại ngắn ngủi của ta

 

nếu

ta hết

yu

tin

ai

dm cng ta

ở đời

ny

ta l ai

l ch g

trong tiếng cười nhạt thếch của Hư V

 

KHNG

ta vẫn dm yu

ta vẫn thm tin

ta vẫn thch cười

với bạn

ămvc

ơi

 

2005-08