DuXa

 

D xa

 

Ming Ming tin nương hỡi nng ơi

Lại đi đi mi cạn đất trời

D xa chớ bạc tnh nhau nh

Gầm trời đy biển cũng một thi

 

H h

 

2008-03-20