GiaTuTho

 

Gi từ thơ ?

 

Đau qu !

Ta sẽ khng đọc thơ nữa ?

Ta sẽ khng lm thơ nữa ?

 

với ta

với đời

v em

ta sẽ chẳng bao giờ thơ nữa ?

 

Ta qu khờ yu ai ?

Ta qu bậy yu mnh ?

Ta qu dại yu em ?

Ta qu ngy ng yu ngưi ?

Đến mức

đnh

v ngn ?

 

Đo mẹ thơ

Từ nay vĩnh biệt em yu nh

H h

2008-04-04