LaNguoi

 

L người

 

Tao l người

Th lm người đi

Sao my c thế ?

Yu m !

 

H h

 

10/10/2007