LamGiDiNua

 

Làm ǵ đi nữa

 

Làm ǵ đi nữa

  cũng thế thôi

Con tạo quay ṿng…

 

Ta đành chựng lại

  khẳng định

  nhân giới này

 

Hè hè…

2010-01-21