TaChangConGi

 

Ta chẳng cn g trừ

yu

chnh ta

đều vậy

h h

09/05/2007