TaChiKhaoKhat

Ta chỉ khao kht

Ta khng muốn l g cả

Ta khng thm đ l g mi

Ta khng m sẽ l g sất

Ta chỉ khao kht

lm mnh

với mnh

by giờ

ở đy

mi mi

thi

 

H h

 

2007-11-14