TaLaiDi

Ta lại đi

đu ?

Khng biết

Tới em ?

i, ci hư v

ở đời mnh

 

H h

 

2007-08-09