TaThemLamHuVo

ta thm lm hư v

 

lỗ hổng toang hoc

tận loi người

tận tnh người

tận từng người

tận hm nay

để ai ai

cũng yu mnh

được

 

h h

 

17/11/2007