TanTinhChuNghia

 

Tận tnh chữ nghĩa

 

Ở đu h, c ai tận tnh chữ nghĩa

Cho ta thanh thản nhập v ngn ?

2010-03-29