TheNaoCung

 

Thế nào cũng

 

T́nh

thế nào cũng có ngày quên

 

Thơ

thế nào cũng có lúc nhớ

 

Ḿnh

thế nào cũng có ngày

ta

 

Ta

có bao giờ thành

ḿnh

 

Không ?

 

2008-04-27