ThoiGianYeu

 

thời gian yu

 

trong Thời-gian

đo ai l g cả

 

muốn lm người

đnh phải yu thi

 

h h

 

2008-05-17