Xay

 

Xay

 

Hết say người

ta say rượu

Hết say đời

ta say nắng

Hết say hết

ta uống měnh

chỉ để xay

Ta

 

chán thật

 

2008-05-13