Yeu

YU

 

Ta thm yu

người đn b

dm đi

nữa

 

Ta muốn yu

người đn b

biết ni

đừng

 

Ta sợ

yu

hơn sợ sống

 

Ta sợ

mnh

hơn sợ em

 

Ta thm yu

chnh mnh

em

 

H h...