BanTinTuTrangChot

 

   bản  tin  từ   trăng  chột

 

đêm hè cất tiếng hát phiền muộn

với lũ đồ vật phế thải

 

những tờ báo hôm nay

rơi vỡ tan

trên trang báo của năm qua

 

*

 

trăng ḍ soi    từng dấu cạo sửa

trong bản báo cáo thành tích thế kỷ hai mươi

 

vẳng tiếng đá rên

                                   ngoài tha ma gió

 

*

 

tôi lê cái xác chiến xa bước hoài nơi sa mạc

các suối tóc chảy về đâu ?