NGHĨA   ĐEN

 

                                                                             CHÂN PHƯƠNG

       tuyển chọn có hiệu đính

 

 

 

           

                        giấy trắng là giấy trắng, dấu bằng toán học giữa miệng lưỡi lặng câm

                    và thinh không thiếu những bộ phận phát âm

 

                        giấy trắng là giấy trắng nếu ng̣i bút chấm mực hoặc vấy máu không

                    viết vẽ lên trên ḍng chữ nét họa hàm hồ

 

                        giấy trắng tự bản chất là sự lừa dối đầu tiên và sau cùng

 

                        từ cái chết của lũ  xác cây ră mục bầm đen, màu trắng chỉ là sự ngụy

                    trang, không hơn không kém