Sắc độ

Sắc độ

tặng cc bạn Ămvc

 

độ thắm men nho

sắc xanh thng tm

khng hẹn lại gặp nhau

 

ti chỉ c

ngi bt cn

xen vo chữ nghĩa

kh khăn len xuống chiều su

nơi ng tnh bập bẹ tiếng ban đầu

 

v sao h ny

tựa như prlude ma thu

 

cho hiện tại ho nhịp cầu

v trang thơ thnh xoy nước ?

 

Chn Phương

Antony, 8-6-2005