DauNamKhaiBut

 

Tặng AMVC vi cu khai bt. CP


      NĂM THNG XOAY VNG
      TRU CỌP ĐUỔI NHAU

      CI BỊ ĂN MY
      THIẾU CHI PHP LẠ !

      VĂN CHƯƠNG TƯ TƯỞNG
      PHC LỘC TRỜI BAN

      MỜI BẠN NNG LY
      HT BI CA MỚI

      TA CNG CẠN CHN
      XUN LẠI HỒI ĐẦU !