Xem Nguyễn Trọng Khôi phác hoạ :

http://www.youtube.com/watch?v=5MC1LQ6RK8c