TinhVat

Tĩnh vật trừu tượng dưới ánh mắt

Đặng Thơ Thơ

 

 

 

 

 

nhấn nút để phóng đại