Cái ngày, em nói

 

 

Cái ngày em nói em không

muốn yêu.Tôi biết đừng trông đợi ǵ

 

Cái ngày em phủi đít đi

bỏ tôi thành tượng từ bi cổng chùa

 

Ngày em kén cá chọn cua

là ngày tôi rớt thi đua mất bằng

 

Ngày em không nói không rằng

ngồi thiêm thiếp với ngọn đèn suốt đêm

 

Cái ngày ấy tôi rất buồn

tôi đem đổ hết buông tuồng vào thơ

 

Tôi quên em thiệt .Bây giờ

nhưng mà cứ gặp trong mơ , lạ ḱ

 

May mà em phủi đít đi…