THƠ HAIKU  THÁNG  8-2018

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/39042030_691645664523483_1079387554215624704_n.jpg?_nc_cat=0&oh=78087b91d0c198af0035ca1849e19991&oe=5BF23B0E

1.

Vứt mũ rơm lên mắc

Ch́a tay mưa ngoài hiên

Quên đi người t́nh Hạ

(2018. August. 02. NHN)

 

2.

Nắng rát

vời Thu vàng

diệt Hạ.

( 2018.08.17. NHN)

 

3.

Cơi thản nhiên thêm một sải

 sát Satan, rời gấu áo Cha

ra đi tự do....

( 2018.08.24. NHN)

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/39441299_696237694064280_1202124198978256896_n.jpg?_nc_cat=0&oh=3b2250e091b606274fbd8cec8a8d3973&oe=5C0068E3