Nam Dao giới thiệu

 

http://www.luanhoan.net/thoVN/ThoNhanTuBanGoi/thoPhamNgocLu/thoPhamNgocLu_files/image001.jpg

Phạm Ngọc Lư

 

 

 

 

 

 

Thơ Phạm Ngọc Lư