Miêng giới thiệu

 

http://www.taberd75.com/linh%20tinh/TieuTu/NhaVanTieuTu-2.jpg

Tiểu tử

 

 

 

 

 

 

 

 

Con rạch nhỏ quê mình

Chiếc khăn mu-soa