Tim

T╠M

 

một ngực chim tým

một chim tým ngực

một ngực tým tim

một tim tým hoÓng

một hoÓng tým hạc

một hạc tým mai

một mai ủ ngực tr˘i tým biển

một biển tým nguồn rạc vốc đŕm

 

Mai Ninh