Nam Dao giới thiệu

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTu2Vr2X4HXMKouvripoCu6BdsK4GTJ37v4lDorY3h0nTYTVSS1zQ

Nguyễn Man NhiÍn

 

 

 

 

 

 

 

Chým thơ