NamDaoTTLS

NAM DAO

◄◄ về trang chính

Tiểu thuyết Lịch sử

Tất cả

 

 

 

LỜI NGỎ

NHẬP : Tiếng đá

 

LỬA ĐÀNG NGOÀI

Chim trong lồng

Nhát gươm ân sủng

Cơi nổi ba đào

Kiêu binh

Bụi kinh kỳ

 

GIÓ ĐÀNG TRONG

Nẻo dương gian

Nước đục

Bờ xa

Thoát kiếp

Gió chướng

Đ̣n thù

 

KẾT : Bọt nước sông Mê