Phan Huy Đưòng giới thiệu

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch

◄◄ về trang chính

 

 

Description de cette image, également commentée ci-après

 

 

 

 

 

Bông hồng dại