Phan Thị Trọng Tuyến

 

Mai Ninh giới thiệu

 

Phan Thị Trọng Tuyến

 

 

 

Bóng đêm cuối cùng

Một vụ án, một nhà văn (hài hước ?)

Ngọn cỏ đă bay đi. Nhớ Nguyễn Mộng Giác.

 

Chân Phương giớ thiệu : 

Đôi ḍng tâm sự