TranDoanNhoTab

Nam Dao, Mai Ninh, Chân Phương

giới thiệu

Trần Doăn Nho - Trần Hữu Thục

 

 

Tác phẩm

chân phương những ngày câm nín

Tĩnh vật

Lỗ hổng, dịch Mauro Senesi

Edward Said, kẻ ngoại cuộc

Phật Giáo và hư vô chủ nghĩa, dịch Roger-Pol Droit

Góp ư với Nam Dao và Nguyễn Mộng Giác về tiểu thuyết lịch sử

Ẩn dụ qua ḍng lịch sử

Chữ nghĩa : Chữ và Nghĩa

Nhận diện ẩn dụ: ẩn dụ và hoán dụ

Các h́nh thức ẩn dụ

Người giới thiệu

Chân Phương

Nam Dao

Mai Ninh

Mai Ninh

Chân Phương

Nam Dao

Chân Phương

Chân Phương

Chân Phương