Phan Huy Đường giới thiệu

 

Phan Huy Đường giới thiệu

 

Bi Cht

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng sản l ci qui g cc cần biết, nhưng chắc chắn

 

PHĐ vịnh Bi Cht

Cộng sản l ci qui g, ta rất cần biết

Nếu Bi Cht khng ưa bi vịnh ny, xin cho ti một lời, ti sẽ dẹp ngay