Phan huy Đường giới thiệu

Phan huy Đường giới thiệu

 

Việt Phương

 

 

 

Nhặt nắng trong sương

Cát dưới chân người

Cỏ dọc đường trần

Bơ vơ đông đảo

Cửa đă mở

Cửa mở