SuongNguyetMinhTab

 

Phan Huy Đường giới thiệu

 

Sương Nguyệt Minh

 

 

 

 

 

Mười ba bến nước

Đi qua đồng chiều

Đồi con gi

Nơi hoang d đồng vọng

Chuyến đi săn cuối cng