Phan Huy Đường giới thiệu

 

Phan Huy Đường giới thiệu

Từ Huy – Suy luận

◄◄ về trang chính

 

 

 

 

 

 

 

Khoảng trống trong tranh

Upsidedownism hay nghệ thuật của những nghịch lư

“Để biết ḿnh, hăy nh́n vào mắt người khác!” (Bùi Văn Nam Sơn - Nguyễn Thị Từ Huy)

Đề thi, đáp án và…  chán học môn văn

Chúng ta giống nhau hơn là chúng ta tưởng

Điều kiện để h́nh thành tinh thần khai phóng

Một nền giáo dục bất khả

Để tang nước

Những dịch phẩm của tự do

Sinh viên -- bạn nghĩ ǵ ?

"Ranh giới cho những khả thể của con người" (Bùi Văn Nam Sơn và Nguyễn Thị Từ Huy)

Để tang đất

Sách và các nhà quản lư giáo dục

Thư trả lời sinh viên – 3

Sinh viên – bạn là ai ?

Muốn hay không muốn

Tâm và tài

Bài giảng bậc đại học : (ngành khoa học xă hội và nhân văn)

Thư trả lời sinh viên II

Thầy – tṛ

Giảng viên và sinh viên

Làm thế nào để có thể vẫn là người lương thiện ?

Mặt và chân

Nhật kư ngày 17/5/2011

Tinh thần Đại học

Nhật kư ngày 9/5/2011

Nhật kư ngày 12/5/2011