TranDucThaoTab

Phạm Trọng Luật và Chân Phương giới thiệu

Tác phẩm của / về Trần Đức Thảo

 

 

Triết

Trần Đức Thảo, thư mục

Triết lư của Trần Đức Thảo đă đi đến đâu ?

 

Dịch (PTL)

Roland Barthes điểm sách

Chủ nghĩa Marx và hiện tượng học

Chủ nghĩa hiện sinh và chủ nghĩa duy vật biện chứng

Học thuyết Saussure

Trao đổi giữa Kojève và Trần Đức Thảo, (Chân Phương dịch)

 

Cập nhật

Hạt nhân duy lư trong triết học Hegel

Nội dung xă hội và h́nh thức tự do

Nỗ lực phát triển tự do dân chủ

Nội dung xă hội "Truyện Kiều" 

La philosophie de Staline

*

Lịch sử tư tưởng trước Marx

Lời giới thiệu, Chú dẫn

Phần 1, Nhập đề

Phần 2, Biện chứng Pháp của tiền sử tư tưởng

Phần 3, Tư tưởng nguyên thuỷ

Phần 3, Tư tưởng nguyên thuỷ, Phụ lục

Phần 4, Ư nghĩa của khái niệm Thần trong xă hội nguyên thuỷ

Phần 5, Tư tưởng triết học Hy Lạp

Phần 5-bis, Tư tưởng triết học Hy Lạp trong thế kỷ IV và III tr. CN

Phần 6, Tư tưởng cổ đại Trung Hoa

Phần 6bis, Nguồn gốc đạo Gia Tô

Phần 7, Tư tưởng Trung Cổ

Phần 8, Văn hoá Phục Hưng và cải cách tôn giáo

Phần 9, Thế kỷ XVII & XVIII

Phần 10, Triết học duy vật Pháp thế kỷ XVIII

Phần 11, Triết học cổ điển Đức :

Nội dung khái niệm của triết học Kant

Phần 12, Triết học cổ điển Đức 

Hegel – 1

Hegel – 2

Phan Huy Đường giới thiệu ké

Trần Đức Thảo, une vie

Trần Đức Thảo, một kiếp người