Ămvc trân trọng giới thiệu

 

 

Tác giả

Thể loại chính

ăm giới thiệu

M

Mạc Phương Đ́nh

thơ

Miêng

 

Mạch Nha

truyện ngắn, dịch

Miêng

 

Mai San

thơ

Nam Dao

 

Mai Thảo

thơ

Mai Ninh

 

MandelStam

thơ

Chân Phương

 

Márai Sándor

triết, tiểu thuết, Nguyễn Hồng Nhung dịch

Phan Huy Đường

 

Marquez

Thơ Từ Biệt

Nam Dao

 

Matsuo Basho

thơ, Quỳnh Chi phỏng dịch

Phan Huy Đường

 

Mátyus Attila László

thơ

Phan Huy Đường

 

Mauro Senesi

dịch phẩm của Trần Doăn Nho

Mai Ninh

 

Max Planck

khoa học, ư tưởng (Kỷ yếu)

Phan Huy Đường

 

Maxime Gorki

lư luận văn hoá (Nguyễn Xuân Xanh)

Phan Huy Đường

 

Minh Ngọc

kịch, …

Phan Huy Đường

 

Mishima Yukio

truyện ngắn, Nguyễn Nam Trân dịch

Miêng, Phạm Trọng Luật

 

Monty Python

phim diễu

Phan Huy Đường

 

Mustapha Benfodil

dịch phẩm của Mạch Nha

Miêng

 

Mỹ Đức Phạm Nguyễn

văn học

Miêng