KawabataQueSon

 

Nam Dao

Giới thiệu bản dịch Quế Sơn  của tuyệt tc Người đẹp ngủ m  (Kawabata)

 

Giới thiệu

Người đẹp ngủ m  1-2

Người đẹp ngủ m  3-4

Người đẹp ngủ m  5