Phan Huy Đựng giới thiệu

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara

Ngày đầu tiên

Tặng anh, người yêu của em

Thơ t́nh

Hai bài thơ

Bài ca ốc đi tang lễ

Jacques Prévert

 

◄◄ về trang chính