Miêng giới thiệu

 

Miêng giới thiệu

 

Quách Giao

 

Người Gánh Nắng - Lời giới thiệu của Miêng

Người Gánh Nắng

Khóm Mai trên Ḥn Đỏ

Đêm thả hoa đăng trên sông Hiền Lương

Hạnh phúc ban mai

Đêm Trung Thu trên nghĩa trang Đồng Nhi

Đêm trên xóm nước nóng

Hai khúc dương cầm

Những di vật của Quách Tấn

Một loài chim nuôi mẹ