Phan Huy Đưng giới thiệu

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch

◄◄ về trang chnh

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Kosztolanyi_Dezso_-_Radio_1935.jpg

Kosztolnyi Dezső

 

 

 

 

 

 

 

Bi Ca Tặng Vợ

Đi Khi Ti Nghĩ Đến Tnh Yu

Đn b

Những người chết