Aimer – Mourir

Aimer – Mourir * Yêu – Chết

Diptyque — Song truyện

Le Tour de BabelTṛ chơi Babel

 

AimerYêu

MourirChết

Đọc lại Yêu của PHĐ : Nguyễn Hồng Nhung

Đọc lại Chết của PHĐ : Nguyễn Hồng Nhung