Ămvc trân trọng giới thiệu

 

 

Tác giả

Thể loại chính

ăm giới thiệu

K

Kant

triết

Phan Huy Đường

 

Karinthy Frigyes

dịch phẩm của Nguyễn Hồng Nhung

Phan Huy Đường

 

Karl Marx

Thơ !

Phan Huy Đường

 

Kawabata

dịch phẩm của Quế Sơn

Nam Dao

 

Kawabata Yasunari

Nguyễn Nam Trân dịch

Miêng

 

Kertész Imre

Nobel văn chương, Hồng Nhung dịch

Phan Huy Đường

 

Kiệt Tấn

truyện ngắn

Mai Ninh

 

Kim Vũ

truyện ngắn

Mai Ninh

 

Koizumi Yakumo

truyện ngắn

Phan Huy Đường

 

Kojève

triết

Chân Phương

 

Krajan Plin

thơ

Mai Ninh