PTLTrietTab

Phạm Trọng Luật

Tác phẩm triết

 

th3pln@gmail.com  

 

 ◄◄ trang chủ

Socrate tự biện - phần 1

Socrate tự biện - phần 2

*

Phật và Socrate: chính trị con người,

(1)Những cửa ô Thành Quốc

*

 Socrates chống trào lưu du giáo

 

 

Diễn từ nhận giải thưởng dịch thuật Phan Châu Trinh

“Đừng cho phép bất cứ ai cấm ḿnh đọc sách!”

Trích sách

 

Triết

Triết lư của Trần Đức Thảo đă đi đến đâu ?

Trần Đức Thảo, thư mục

Lẩm cẩm phi lô về một lời phi lộ (của Bùi Giáng)

 

Dịch

Roland Barthes điểm sách

Chủ nghĩa Marx và hiện tượng học, Trần Đức Thảo

Chủ nghĩa hiện sinh và chủ nghĩa duy vật biện chứng, Trần Đức Thảo

Học thuyết Saussure, Trần Đức Thảo

Socrate, Maurice Merleau-Ponty

Quyền không đếm xỉa tới nhà nước (1850), Herbert Spencer