Phan Huy Đường giới thiệu

 

Từ Huy – thơ

 

Một nguồn thơ

*

Giải thích một câu văn

*

Une source de poésie

 

◄◄ về trang chính

Chữ cái

Khuôn khổ và tự do, thơ và triết lư, Hoàng Hưng

Lời mở đầu

Từ A đến Z

 

T U A L N

B G O R S

C X Z M Q

K V Y H

 

Từ Huy và con chữ cô độc, Codet

Trả lời phỏng vấn của Nguyễn Thị Thanh Phượng

Những người rơi

Lời của Ba

Thơ ?

 

Một ngày với Normandie

Le silence

À toi

Một bản dịch tồi

Moins…moins

Trượt

Đêm

Những ngày nối nhau đi

Những ḷng giếng vừa khô vừa cạn

Nhạc

Incapable

Un commencement

Fontainebleau

Parole de la liberté

Cứt và hoa hồng