NHNDocThoCPTab

 

Nguyễn Hồng Nhung đọc thơ

◄◄ về trang chính

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc thơ Chân Phương tháng 12-2015

Lại ngạc nhiên với Chân Phương

Dịch Szabó Lörinc - chợt đọc Chân Phương

Đọc Chân Phương chiều chạng vạng…

T́m lại Chân Phương

Đêm buồn nẫu đọc thơ Chân Phương

Dưới độ âm

Lại đọc thơ Chân Phương

Vẻ đẹp của tiếng Việt trong thơ Chân Phương

Làm ǵ với cái vô t́nh ướp lạnh

Chuyện phào

Chân Phương – một ḿnh

Đọc Thơ chuồng thú

Đọc Chân Phương cuối hè

Đêm đọc thơ Chân Phương

Nhát đâm cuối cùng

Chết rồi…

Đọc bệnh thu

Chân Phương

 

◄◄ về trang chính