PhanHuyDuong

 

Phan Huy Đường

Khánh Trường phóng bút

 

Phanhuy.Duong@free.fr

 

 

FAQ- Problèmes-Trục trặc

 

 

 

Tự xuất bản – Autopublication – Self publishing

+

Tác phẩm riêng – Œuvres personnelles – Personal works

Việt Nam * Français * English

B́nh luận-Critiques-Critics

+

Phát thanh tiếng Việt

Émissions Radio en français

+

Một hành tŕnh tư duy

Vẫy gọi nhau làm người

Tư duy tự do

Chơi tṛ Babel

Aimer – Mourir – Yêu – Chết

Thơ người dị ứng với thơ

Một mối t́nh ngụ cư

Au fil des jours, au fil des oeuvres

Nhạc ở tôi

+

Lang thang chữ nghĩa

Traduction française

*

English translations

with

Nina McPherson

*

Dịch qua tiếng khác

Autres langues

Other languages

*

Écho dans la presse

*

 

 

 

 

 

Mới Nouveau New