MotMoiTinhNguCuTab

 

 

 

 

 

 

Một mối tnh ngụ cư

Bộ xương người trị gi một tỷ đla

Trống vắng

Một mối tnh ngụ cư

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

 

 

The billion dollars skeleton

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Nhung

*

Universit Turino

Isabelle Binel, tesi

Mmoire de licence

*

Causerie sur France Inter

*

The University of Newcastle

Australia

 Dr Nathalie Huynh Chau Nguyen

*

Diễn n

số 31, 1.6.1994

*

Diễn n - Forum

n 13, 07.1994

*

Europe plurilingue

*

 

 

Oklahoma University

Students' reaction

 

Nhận xt Một mối tnh ngụ cư

*

Schegge di Vietnam nelle novelle di Phan Huy Duong

clats de Vietnam dans les nouvelles de Phan Huy Duong

Việt Nam, nh nổ trong truyện ngắn của Phan Huy Đường

*

Mariage mixte

*

"Images of Postwar Vietnam

in Phan Huy Duong's Un Amour mtque: nouvelles"

*

 

Nguyn Thắng

am m v khổ uẩn của kẻ mn kiếp ngụ cư

*

L.V.C.

Un amour mtque

*

Nadine Dormoy

Un amour mtque

Một mối tnh ngụ cư

 
  
Linda Correa  Manny Otiko   Nancy K. Davis   Yamato Tsutsumi